AKSHAR-ALL BOOKS

EBOOKS

A
AGADATANTRAPRAKASHA
ANUPANADARPANA- HINDI

ASHTANGAHRIDAYA - KANNADA
ASHTANGAHRIDAYA - PART 2 - KANNADA

ASHTANGAHRIDAYASAMHITA - PART 6 - KANNADA
AUSHADHI VIJNANA SHASTRA

AYURVEDA DARSHANA
AYURVEDAPRAKASHA - 2ND EDITION

AYURVEDEEYA SWASTHAVRUTTAM
AYURVEDIC TREATMENTS OF KERALA

AYURVEDIYA AUSHADHI NIRMANA - PART 2 - KANNADA
AYURVEDIYA JEEVANA KRIYE - KANNADA

AYURVEDIYA SWASTHAVRUTTAM
AYURVEDIYA VYADHIVYAVACCHEDA NIDANA -KANNADA

AYURVEDYA GRANTHAMALA 4 - RAJAMARTANDA

B
Brihacchareeram

C

Carakasamhita - Part 2 - Uttarardha - Kannada
Charaka Samhita Chikitsa Sthana Part 1

Chikitsa Pradeepa

G
Gadanigraha
Gharguti Aushade va Upachar

H
Haareetasamhita
Hathayoga Pradeepika

K
Keraleeya Panchakarma Chikitsa Vijnanam

M
Mantrakhanda
Marathi Vagbhata - Part 2

N
Naadi Vijananam
Netrarakshane - Kannada

P
Padaarthavijnana - Kannada

Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 1
Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 2

Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 3
Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 4

Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 5
Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 6

Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 7
Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 8

Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 9
Practical Pharmacognosy in Ayurveda

R
Rasa Shastram
Rasa Vaiseshikasutram

Rasapaddhati & Lohasarvasvam
Rasaprakashasudhakara - 2nd edition

Rasaprakasha Sudhakara.pdf
Rasendrachintamani-Sanskrit

Riddhikhanda - Vadikhanda
Ruddhikhanda Vadikhanda from Rasaratnakara

S
Saartha Madanapaala Nighantu
Saartha Sushrutasamhita