Akshara E-Books 1

 

 

                           AKSHARA – Ayurveda e-Books
A
   Aasavaarishtavijnan
   Abhinavanighantu
   Agadatantraprakasha
   Anupanadarpana
   Anupanadarpana-  Hindi
   Arishtak Guna Vijnan
   Arkaprakasha
   Ashtangahridaya - part 2 - Kannada
  Ashtangahrudayam
   Ashtangahridaya - Kannada
 Ashtangahridayasamhita - Part 6 - Kannada
   Aushadhi Vijnana Shastra
   Aushadhi Vijnana Shastra
   Aushadhishastra
   Ayurveda Darshana
   Ayurveda Darshana
   Ayurveda Vikriti Vijnana
   Ayurvedapradeepa
   Ayurvedaprakasha - 2nd edition
   Ayurvedeeya Swasthavruttam
   Ayurvedic treatments of Kerala
   Ayurvediya Aushadhi nirmana - part 2 - Kannada
   Ayurvediya Jeevana kriye - Kannada
   Ayurvediya Swasthavruttam
   Ayurvediya Vyadhivyavaccheda nidana - Kannada 
  Ayurvedya granthamala 4 - Rajamartanda
  Ayurveda Vikriti Vijnana
  Ayurvedic Physiology
  Ayurvediya Vyadhivyavaccheda nidana - Kannada (2)
  Ayurvediya Vyadhivyavaccheda nidana - Kannada
AYURVEDIYA AUSHADHA SEVAN VIDHI
AYURVEDIYA VYADHIVIJNANA (PURVARDHA)
AYURVEDIYA VYADHIVIJNANA (UTTARARDHA)
Aarka Prakash – By Narayan Prasad
B  
   Bharatiya Rasa Shastra
   Bharatiya Rasapaddhati
  Bharatavarsheeya Vanaushadhisangraha
   Brihacchareeram
  Brihannighantu
 
  Brihannighantu - another version
 
 
C  
 
 Carakasamhita - Part 2 - Uttarardha - Kannada
Charaka Samhita Chikitsa Sthana Part 1
Chikitsa Pradeepa
 
D  
Dravyaguna Vijnana
Dravyagunavijnan - Bhaga 1
Dugdhagunavidhan
G  
 Gadanigraha
Gharguti Aushade va Upachar
H  
Haareetasamhita
Hathayoga Pradeepika
Hathayoga Pradeepika
Harita Samhita
K  
Kashaya Kalpana Vijnana
 Kaumarabhrityatantra
Keraleeya Panchakarma Chikitsa Vijnanam
Kriyatmaka Aushadhi Paricaya Vijnana
Ksharanirmanavijnan
M
 Mantrakhanda
Marathi Vagbhata - Part 2
Madanavilas
N  
 Naadi Vijananam
Naadi Vijananam
Nasyacikitsa
 Netrarakshane - Kannada
 Nidanapancaka
Nighanturatnakara part2
P  
 Padaarthavijnana - Kannada
 Patanjala Yogadarshana
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 1
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 2
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 3
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 4
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 5
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 6
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 7
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 8
 Pharmacognosy of Ayurvedic drugs series 1 number 9
 Practical Pharmacognosy in Ayurveda
Paarivarika Chikitsa
R  
 Rasa Shastram
 Rasa Vaiseshikasutram
 Rasamritam
 Rasapaddhati & Lohasarvasvam
 Rasaprakasha Sudhakara
 Rasaprakashasudhakara - 2nd edition
 Rasashatra
 Rasendrachintamani-Sanskrit
 Riddhikhanda - Vadikhanda
 Ruddhikhanda Vadikhanda from Rasaratnakara
Rasakaumudi
Rasavaidya
Rasachintamani.
Rasacintamani
Rasakaumudi
Rasendracintamani
RASA BHASMO KI SEVAN VIDHI
S SANKHYA KARIKA
 Saartha Madanapaala Nighantu
 Saartha Sushrutasamhita
 Saartha Vrindamadhava
 Saarthavaidyatryambaki
 Sahasra Yoga
 Sahasra Yoga - Kannada
 Sankalita Shaareera
 Sankalita Shareera
 Sankalita Shareera-Kannada
 Sartha Rasacandamshu
 Scientific_Basis_for_Ayurvedic_Therapies
 Shalyasamanvaya - Part 2
 Shalyashaalaakyatantra
 Shalyatantra mei rogi pariksha
 Shareerakriya - Ayurvedic Physiology - Kannada
 Sharngadharasamhita - Kannada
 Siddhantanidanam - part 1
 Sodhalanighantu
 Streerogavijnana
 Subodhavaidyak - Uttarardh
 Subodhavaidyaka
 Sushrutasamhita - Part 1
 Sushrutasamhita - part 2
 Svasthavrittam - part 2
Sasyasanjeevini
Sushrutha Samhita Chikitsa Sthana Part 2
Sushrutasamhita
Sharngadharasamhita
T
 Taditi Vruttam
Tantrayuktivichara
 Tribhashavanaspatikosha - Kannada
Tridoshavijnana - part 1 - Kannada
V
Vaidya Yoga Ratnavali
Vaidyarahasya
 Vaidyakarasarajamahodadhibhasha
 Visha tantra or Agada tanta
Vranashothanidanacikitsa
Vikritivijnana - Kannada
Vanspati
Y
Yogatarangini