Teaching faculty & Department

UG Departments  
           
AYURVEDA SAMHITA & SIDDHANT   RACHANA SHARIR   KRIYA SHARIR    
           
ROGNIDAN AVUM VIKRIT VIGYAN     PRASUTI TANTRA EVUM STRI ROGA      
           
           
PG Departments
           
DRAVYAGUNA VIGYANA     RASASHASTRA & BHAISAJYA KALPANA     AGADA TANTRA AVUM VIDHI VIGYAN    
           
KAUMARBHRITYA     KAYACHIKITSA     SHALYA TANTRA    
           
SHALAKYATANTRA     PANCHAKARMA     SWASTHAVRITTA & YOGA