Ekalavaya_self Learning

 

TOPIC NAME Video Code Presented By
 1.AYURVEDA SAMHITA & SIDDHANTA
     
INTRODUCTION TO CONCEPT OF GUNA KLEAYU/ASS-0001 DR PRABHAKAR B HEGADE
PRATYAKSHA PRAMANA KLEAYU/ASS-0002 Dr M G Yaligar
PACHABHAOUTIKA DRAVYA KLEAYU/ASS-0003 Dr Sumhit
UTPATTISTHĀNĀNI KLEAYU/ASS-0004 Prashant Gaonkar
     
 2. SHARIR RACHANA
     
INTRODUCTION  TO SROTO SHAREERA KLEAYU/ SR -0051 Dr M B Ramannavar
CONCEPT OF MARMA KLEAYU/ SR -0052 Dr B.B.Desai
SANDHI SHAREERA KLEAYU/ SR -0053 Dr Anju Uppin
     
 3.SHARIR KRIYA
     
CONCEPT OF  VATA DOSHS KLEAYU/ SK -0101 Dr Vinod Gurav
PITTA DOSHA KLEAYU/ SK -0102 Dr Usharani S
KAPHA DOSHA KLEAYU/ SK -0103 Dr Kadambari Solnkure
     
4. ROGNIDAN AVUM VIKRIT VIGYAN
     
SCREENING AETIOPATHOGENESIS OF AMAVATA KLEAYU/RN-0151 Dr.Manjula Kivadasannavar
GRUDRASI KLEAYU/RN-0152 Dr Hemala S
PRAMEHA KLEAYU/RN-0153 Dr. Keertan. M. S
INTRODUCTION TO ज्वर KLEAYU/RN-0154 Dr Mahesh Hirulal
     
5.PRASUTITANTRA EVUM STRIROGA
     
STREE VANDHYATWA KLEAYU/PT-0201 Dr Nayana Bhagat
PRASAVA / LABOR KLEAYU/PT-0202 Dr Girija S
SUTIKA PARIBHASHA , KALA AND PARICHARYA KLEAYU/PT-0203 DR GAYATRI HUBLI
     
     
 6.      DRAVYAGUNA VIGYANA
     
GUNA- DEFINITION,CLASSIFICATION KLEAYU/DG-0251 Dr Vedantam G
PARADI GUNA KLEAYU/DG-0252 Dr. Prasanna V.Savanur
INTRODUCTION TO RASA KLEAYU/DG-0253 Dr Adavesh Holeyache
CONCEPT OF VIPAKA IN AYURVEDA KLEAYU/DG-0254 DR. DIVYA KHARE
 Veerya  KLEAYU/DG-0255 Dr Arun Chogule

7.    RASASHASTRA & BHAISAJYAKALPANA

     
CONCEPT OF POTTALI  RASAYANA KLEAYU/RS- 0301 Dr R S Hiremath
CONCEPT OF PUTA KLEAYU/RS- 0302 Dr P G Jadar
AGE OLD PHARMACOVIGILANCE PRACTICE IN AYURVEDA KLEAYU/RS- 0303 Dr.Rajeshwari V. Kamat
KUPIPAKWA RASAYANA KLEAYU/RS- 0304 Dr Veena Kupati
SNEHA KALPANA KLEAYU/RS- 0305 Dr Geeta G Gadad
8.      AGADATANTRA AVUM VIDHVIGYANA
     
VISHAKT AAHAR PARIKSHA KLEAYU/ AT -0351 Dr M B. Gundakale
CLASSIFICATION & IDENTIFICATION OF SARPA KLEAYU/ AT -0352 Dr Shrutika Karoshi
Visha Utpatti and Bheda KLEAYU/ AT -0353 Dr Rudramma Hiremath
     
 9.KAUMARBHRITYA
     
INTRODUCTION, DEFINITIONS AND IMPORTANCE OF KAUMARABHRITYA KLEAYU/KB-0401 Dr Veena Tonni
VAYO BHEDA KLEAYU/KB-0402 DR. KAVERI. N. HULYALKAR
  KLEAYU/KB-0403 Dr Aziz Arabar
PHAKKA ROGA KLEAYU/KB-0404 Dr.  Akshay Gurav
KSHEERALASAKA  KLEAYU/KB-0405 Dr Panakaja Savanoor
     
     
     
 10.  KAYACHIKITSA
     
TREATMENT PRINCIPLES OF TARUNA JWARA KLEAYU/KC-0451 Dr.Prachi Mehta
ASHMARI NIDANA PANCHAKA KLEAYU/KC-0452 Dr Uma Shetti
DIAGNOSIS  OF KUSHTA ROGA KLEAYU/KC-0453 Dr Sukheta
KAMPAVATA KLEAYU/KC-0454 Dr. Kashavva V. Hiremath
SATWA PARIKSHA KLEAYU/KC-0455 Dr B R Tubaki
      KUSTHA CHIKITSA  KLEAYU/KC-0456  Dr Hampamma
KUSTHA CHIKITSA KLEAYU/KC-0456 Dr Hampamma
     
 11.  SHALAYATANTRA/SANGYAHARAN
PRINCIPLES OF ORTHOPEDICS IN AYURVEDA KLEAYU/ST-501 Dr.Ramesh Killedar
ARŚA (HAEMORRHOIDS) KLEAYU/ST-502 Dr Lakshmikant
 MOOTRA VRIDDHI (HYDROCELE)  KLEAYU/ST-503  Dr Pradeep Shinde
 12.  SHALKYA TANTRA
     
NETRA SANDHIGATA ROGA KLEAYU/ST-0551 Dr Megana Patil
KARNASRAVA AND ITS MANAGEMENT KLEAYU/ST-0552 Dr Savita Angadi
ARDHAVABHEDAKA KLEAYU/ST-0553 Dr.Vaishali J. Pawar
KARNA ROGA KLEAYU/ST-0554 Dr K S Sangolli
 SUKLAGATA ROGA                        KLEAYU/ST-0555   Dr A B Biradar
13.  PANACHAKARMA    
INTRODUCTION TO VAMANA KLEAYU/PK-0601 Dr Madhushri
INTRODUCTION TO SNEHANA THEAPY KLEAYU/PK-0602 Dr. Ashwini Patil
BASTI KARMA KLEAYU/PK-0603 Dr Rajshekar S
  KLEAYU/PK-0604 Dr Viswanath Wasedar
SWEDANA  KARMA KLEAYU/PK-0605 Dr Pradeep L G
     

14.  SWASTHAVRITTA & YOGA

NON COMMUNICABLE DISEASES KLEAYU/SW-0651 Dr.Ashok Patil
PRANAYAM KLEAYU/SW-0652 Dr Sanddep Sagare
AHARA VIDHI VIDHANA KLEAYU/SW-0653 Dr Amruta kalyani
 Balavruddikar & Balkshayakar  KLEAYU/SW-0654 Dr Sanjeev Tonni
ASHTA AHARA VIDHI VISESHA AYATHANA KLEAYU/SW-0655 Dr .Amal S Chandran
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ICT Contents

Snl.noTOPIC NAMEPresented By 
1PANDUDr. Basavaraj R Tubaki    
Dr. Kashavva V Hiremath 
Dr. Suketa Kumar
 
2LOHABHASMADr. R. S. Hiremath
Dr. Geeta Gadad
Dr. Veena Kupati
 
3GUDUCHIDr. PrassannaSavanur
Dr.ArunChougale
 
4ABHYANGA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar             
Dr. Veena K.H.
Dr. PankajaSavanur
 
5AGNI KARMADr. Pradeep S Shindhe
Dr. Laxmikant D.
 
6AMALAKIDr.GiridharVendantum
Dr. DivyaKhare
 
7AMAVATADr. Basavaraj R Tubaki
Dr. Kashavva V Hiremath Dr. Suketa Kumar
 
8ANNA LEPADr.Pradeep L Grampurohit
Dr.Rajashekhar V Sanapeti
 
9ANNAVAHASROTASDr. Vinod G
Dr. Kadambari Solunkare
 
10ANUVASANA BASTI IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar
Dr. Vidya Arali Dr. Kaveri Hulyalkar
 
11ATISARADr. Kashavva V Hiremath
Dr. Suketa Kumar
Dr. Hamapamma
 
12BHALLATAKADr. PrassannaSavanur Dr.ArunChougale 
13CONGENITAL ANO-RECTAL ANOMALIESDr.Azizahmed Arbar
Dr. Veena K.H.
Dr. PankajaSavanur
 
14DEVELOPMENTDr.Azizahmed Arbar
Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
15NAMAROOPAVIJNANADr.GiridharVendantum
Dr. DivyaKhare
Dr. AdaveshHolyache
 
16KAMALADr. Basavaraj R Tubaki 
Dr. Kashavva V Hiremath
Dr. Suketa Kumar
 
17KUSHTADr. Kashavva V Hiremath  
Dr. Suketa Kumar
Dr. Hamapamma
 
18JALAUKADr. Pradeep S Shindhe 
Dr. Santosh Y M
 
19KUSHTHADr. Basavaraj R Tubaki       
Dr. Kashavva V Hiremath
 
20LEPA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar           
Dr. Vidya Arali                     
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
21MANDUKPARNIDr.GiridharVendantum             
Dr. DivyaKhare
Dr. AdaveshHolyache
 
22NADI SWEDADr Pradeep L Grampurohit
Dr Rajashekhar V Sanapeti
 
23NIMBADr.GiridharVendantum      Dr. DivyaKhare
Dr. AdaveshHolyache
 
24NASYA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar Dr. Veena K.H. Dr. PankajaSavanur 
25NEONATAL JAUNDICEDr.Azizahmed Arbar Dr. Vidya Arali, Dr. Kaveri Hulyalkar 
26NEPHROTIC SYNDROMEDr. Kashavva V Hiremath                Dr. Suketa Kumar
Dr. Hamapamma
 
27NETRA TARPANADr Pradeep L Grampurohit
Dr Rajashekhar V Sanapeti
 
28NORMAL LABOURDr. Girija
Dr.Gayatri
 
29PAEDIATRIC PROCEDURESDr.Azizahmed Arbar
Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
30PEMDr.Azizahmed Arbar 
Dr. Veena K.H.
Dr. PankajaSavanur
 
31BASTIDrPradeep L Grampurohit
Dr Rajashekhar V Sanapeti
 
32PRAMEHADr. Kashavva V Hiremath Dr. Suketa Kumar
Dr. Hamapamma
 
33PROXIMAL HUMERUS FRACTUREDr. Laxmikant D.
Dr Ramesh Killedar
 
34RASA DHATUDr. Vinod G
Dr. Kadambari Solunkare
 
35RASA DHATUDr. Vinod G
Dr. Kadambari Solunkare
 
36RASASHALADr. R. S. Hiremath Dr. Geeta Gadad, Dr. Veena Kupati 
37RECTUMDr M. B. Ramannavar
Dr B. B. Desai
 
38SAMEERPANNAGA RASADr. R. S. Hiremath
Dr. Geeta Gadad                         Dr. Veena Kupati
 
39HARIDRADr.GiridharVendantum                   Dr. DivyaKhare
Dr. AdaveshHolyache
 
40SARVANGAPAREESHEKA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar
Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
41ASHOKADr.GiridharVendantum                     Dr. DivyaKhare
Dr. AdaveshHolyache
 
42SHASHTIKA SHALIPINDA SWEDA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar                       Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
43SHIRODHARA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar                       Dr. Veena K.H.
Dr. PankajaSavanur
 
44SHIROPICHU IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
45SHWASADr. Kashavva V Hiremath Dr. Suketa Kumar
Dr. Hamapamma
 
46SUTIKAGARADr. Girija
Dr.Gayatri
 
47TALUDr. Savita Angadi
Dr. K. S. Sangolli
 
48THALA DHARA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar                
Dr. Veena K.H.                            
Dr. PankajaSavanur
 
49UPAJIVHIKADr. Savita Angadi
Dr. K. S. Sangolli
 
50UPANAHA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar                     Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar
 
51VESHTANA IN CHILDRENDr.Azizahmed Arbar
Dr. Veena K.H.
Dr. PankajaSavanur
 
52PHAKKA ROGADr.Azizahmed Arbar                       Dr. Vidya Arali
Dr. Kaveri Hulyalkar