Dr.Aziz I Arbar
Professor & HOD
KAHER SHRI BMK AYURVEDA  MAHAVIDYALA, SHAHAPUR,  BELAGAVI


Dr.Veena Tonni
Reader
KAHER SHRI BMK AYURVEDA  MAHAVIDYALA, SHAHAPUR,  BELAGAVI

Dr.Pankaja Savnour
Reader
KAHER SHRI BMK AYURVEDA  MAHAVIDYALA, SHAHAPUR,  BELAGAVI

Dr.Vidya Arali
Assistant  Professor
at  KAHER SHRI BMK AYURVEDA  MAHAVIDYALA, SHAHAPUR,  BELAGAVI

Dr.Kaveri  Hulyalkar
Assistant
Professor  at  KAHER SHRI BMK AYURVEDA  MAHAVIDYALA, SHAHAPUR,  BELAGAVI
Dr.Akshay Gurav
Assistant  Professor
at  KAHER SHRI BMK AYURVEDA  MAHAVIDYALA, SHAHAPUR,  BELAGAVI